วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

คลังสินค้า

คลังสินค้า เป็นส่วนงานของระบบโลจิสติกส์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (ได้แก่วัตถุดิบ, ชิ้นส่วน, ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต, และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) ที่อยู่ระหว่างจุดเริ่มต้นของการผลิตและจุดสุดท้ายของการบริโภค  พร้อมกันนั้น คลังสินค้าก็สนองข้อมูลข่าวสารให้กับการบริหารจัดการถึงสถานะ เงื่อนไข และความผิดที่ผิดทางของรายการสินค้าต่าง ๆ ที่จัดเก็บ
ในกรณีที่เป็นคลังสินค้าที่รวมผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ แล้วกระจายจัดส่งให้กับลูกค้าในระบบค้าปลีกค้าส่ง คลังสินค้าก็คือ ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center = DC)   อย่างไรก็ตาม  คำว่า “คลังสินค้า”ยังคงเป็นคำที่นิยมเรียกกันทั่วไป
เราอาจแบ่ง ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสต๊อคของคลังสินค้าออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ
1)       วัตถุดิบ, ส่วนประกอบและชิ้นส่วน ซึ่งถือได้ว่าเป็น “ส่วนงานอุปสงค์” (physical supply) และ
2)       ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งเป็น “ส่วนงานกระจาย” (physical distribution)
กล่าวในแง่ของระบบโลจิสติกส์ขององค์กรแล้ว  ประเภทที่ 1 เป็นสต๊อคประเภทนำเข้า (in-bound)
และประเภทที่ 2 นั้นเป็นสต๊อคประเภทส่งออก (out-bound)
นอกจากนี้ ยังมีสต๊อคอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จหรือชิ้นส่วนระหว่างผลิต (goods-in-process)  แต่โดยทั่วไป สต๊อคประเภทนี้มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในส่วนทั้งหมดของสต๊อค  เพราะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสภาพพักชั่วคราวระยะสั้น จึงไม่ค่อยมีความสำคัญในการบริหารคลังสินค้า
คลังสินค้า นอกจากจะเป็นที่จัดเก็บรักษา และดูแลให้ความมั่นคงกับสินค้าหรือวัสดุอันเป็นคุณประโยชน์พื้นฐานแล้ว    หน้าที่คลังสินค้ายังอาจพิจารณาได้จากวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม ว่าคลังนั้น ๆ มุ่งเพื่อกิจกรรมทางด้านไหน  เช่น มุ่งเน้นการสนองการผลิต  หรือมุ่งเพื่อการผสมสินค้าจากหลาย ๆ แหล่ง (mixing warehouse) หรือมุ่งเพื่อการแตกห่อ (breakbulk warehouse) แยกเที่ยวส่งสินค้าใหญ่ ๆ ให้เป็นเที่ยวย่อย ๆ เพื่อกระจายให้กับลูกค้าจำนวนมาก   หรือเพื่อรวมเที่ยวส่งย่อย ๆ ทั้งหลาย (consolidation warehouse)เข้าเป็นเที่ยวส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง
ดังนั้น คลังสินค้า จึงสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามชนิดของสต๊อค สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สิ่งที่จัดเก็บ แหล่งที่มา  วัตถุประสงค์  และปลายทางที่จะส่งออกไป  ดังนี้
ชนิดคลังสินค้าสิ่งที่เก็บแหล่งที่มาวัตถุประสงค์ปลายทาง
คลังวัตถุดิบวัตถุดิบผู้ขายภายนอกสนองการผลิตสายการผลิต
สโตร์ระหว่างผลิตชิ้นส่วนแผนกผลิตภายในกระบวนการผลิตสายงานประกอบ
สโตร์ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือ วัสดุฯผู้ขายภายนอกสนองการบำรุงรักษาฝ่ายผลิตต่าง ๆ
คลังสินค้าสำเร็จสินค้าสำเร็จรูปแผนกประกอบหีบห่อหีบห่อ บรรจุการกระจายส่ง
ศูนย์กระจายสินค้าสินค้าเป็น bulkผู้ผลิตแตกห่อ/ผสมชนิดค้าปลีก
สโตร์ค้าปลีกรายชิ้น หลากชนิดผู้ค้าส่งการจำหน่ายผู้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น