วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

วิธีการลดภาวะเสี่ยงและวิธีควบคุมอันตรายในงานโฟร์คลิฟท์วิธีการลดภาวะเสี่ยงและวิธีควบคุมอันตรายในงานโฟร์คลิฟท์
เทคนิควิธีการแรก : ห้ามโฟร์ค-ลิฟท์เข้าพื้นที่หรือปฏิเสธการใช้โฟร์ค-ลิฟท์ (Elimination)
 • ห้ามโฟร์ค-ลิฟท์เข้าพื้นที่หรือปฏิเสธการใช้โฟร์คลิฟท์
 • ออกแบบทางเดิน หรือห้ามพนักงานเข้าไปในพื้นที่การทำงานของโฟร์คลิฟท์
2.เทคนิควิธีการที่สอง : ใช้จักรกลขนถ่ายอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานมากกว่า แทนการใช้โฟร์คลิฟท์ (Substitution)-กระบวนการทำงานที่เปลี่ยนไป อันตรายที่อาจเกิดก็เปลี่ยนไปด้วย ฉะนั้นการเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงาน ต้องคำนึงถึงการลดอุบัติเหตุด้วย
3.เทคนิควิธีการที่สาม : ควบคุมเพื่อแยกการทำงาน (Separation Control)
 • ศึกษาและปรับเปลียนทางเดินภายในหน่วยงาน ไม่ให้เดินผ่านพื้นที่ทำงานของโฟร์คลิฟท์
 • ต้องไม่อนุญาตหรือต้องมีวิธีควบคุม ไม่ให้โฟร์คลิฟท์เข้าไปในพื้นที่ทำงานของคนหรือเข้าไปบนพื้นที่ทางเท้า
 • วางแผนให้คนปฏิบัติงานกับโฟร์ค-ลิฟท์ปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกันต่างเวลากัน ทั้งนี้ให้บ่งชี้ว่าพื้นที่ใดบ้างที่อาจได้รับอันตรายจากโฟร์ค-ลิฟท์และกำหนดให้ทำงานที่เวลาแตกต่าง
 • ปิดกั้นหรือวางแนวควบคุม แบ่งแยกการทำงานระหว่างคนกับโฟร์คลิฟท์,  
  Note-ในบางลักษณะงานการแบ่งแยกฯ ไม่จำเป็นต้องใช้รั้วแข็งเสมอไป เพียงแต่การขีดสีตีเส้นเพื่อควบคุมเขตเข้าพื้นที่ ก็เพียงพอ 
 • สำหรับงานที่ทำเป็นครั้งคราว ให้ใช้อุปกรณ์ปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งการปิดกั้นดังกล่าวต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างคนกับโฟร์คลิฟท์
 • กำหนดและบริหารจัดการเส้นทางทำงานโฟร์คลิฟท์ให้เป็นระบบ เช่นกำหนดให้เดินโฟร์ค ลิฟท์แบบทางเดียว หรือแบ่งเส้นทางขนถ่ายของโฟร์คลิฟท์ไม่ให้ใช้ร่วมกับโฟร์คลิฟท์คันอื่น ยานพาหนะอื่นหรือจักรกลหนักขนถ่ายอื่นๆ
 • ใช้รั้วแข็งปิดกั้นระหว่างพื้นที่ทำงานของโฟร์คลิฟท์กับทางเท้าหรือระหว่างโฟร์คลิฟท์กับทางข้าม
        
 • ออกแบบพื้นที่ของหน่วยงานให้แยกออกจากกัน ระหว่างตึกสำนักงาน โรงจอดรถหรือโรงอาหาร กับพื้นที่ทำงานของโฟร์ค-ลิฟท์
 • ออกแบบและแสดงพื้นที่ทำงานของโฟร์ค-ลิฟท์ ไว้ในเอกสารสนับสนุนฯ หรือแสดงไว้เป็นผังการทำงานโฟร์ค-ลิฟท์  แจ้งให้พนักงานทราบ เพื่อให้เลี่ยงที่จะเข้าไปในพื้นที่การทำงานของโฟร์ค-ลิฟท์
4.เทคนิควิธีการที่สี่ : ควบคุมอุบัติเหตุโดยวิธีทางวิศวกรรม (Engineering Controls or Engineering a Solution)
 • ทาสีทางข้ามด้วยสีโทนสว่าง หากสีเก่าคร่ำคร่าให้ทาสีใหม่เพื่อให้มองเห็นชัดเจน
 • โฟร์ค-ลิฟท์ต้องถูกรักษาสภาพตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต และเป็นไปตามกฏหมายของประเทศ
 • ตัวโฟร์ค-ลิฟท์ ต้องเป็นสีโทนสว่างและมีสัญญาณไฟวับวาบหรือสัญญาณเสียงเตือน เช่นสัญญาณไฟถอย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทราบว่าโฟร์ค-ลิฟท์กำลังทำงานอยู่ 
 • ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบประเภทกระจก หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เพื่อช่วยให้คนขับทราบว่ามีคนหรือสิ่งกีดขวางบนเส้นทางที่จะเลี้ยวซ้ายขวาหรือถอยหลัง
 • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว เพื่อควบคุมไม่ให้เกินความเร็วที่หน่วยงานกำหนด
 • จัดทำทางเดิน ติดตั้งรั้วแข็ง ประตูแผงป้องกันอันตราย ป้ายเตือนป้ายห้ามและอุปกรณ์เหล่านี้ต้องทาด้วยสีโทนสว่าง
 • พ่นแถบคาดเฉียงสลับสี ซึ่งเป็นสีที่แตกต่างไปจากตัวรถ เมื่อเมื่อโฟร์คลิฟท์ต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่ซึ่งอุปกรณ์รอบๆ คล้ายกับสีโฟร์คลิฟท์จะทำให้สังเกตได้ง่าย มองแยกได้ง่าย ไม่กลมกลืนไปกับภาวะแวดล้อมโดยรอบ
            
 • ติดตั้งกระจกโค้งหรือรั้วกั้นป้องกันอันตรายที่มุมอับ มองเห็นยากลำบาก
 • หากภายในอาคาร ต้องคำนึงถึงระบบแสงสว่างและการระบายอากาศให้เหมาะกับสภาพการทำงาน หากมีกฏหมายหรือมาตรฐานกำหนด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น
เทคนิควิธีการที่ห้า : ควบคุมอุบัติเหตุโดยวิธีบริหารจัดการ (Administrative Controls)
 • ให้พนักงานขับฯ ตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้โฟร์ค-ลิฟท์ประจำวัน และบันทึกในใบตรวจสอบตรวจสภาพ 
 • ช่วงเช้าและช่วงเย็น หากแสงแดดส่องเข้าตาพนักงานขับฯ ให้ปรับทิศทางปฏิบัติงานของโฟร์ค-ลิฟท์ ให้เหมาะสมกับการขนย้าย
 • พนักงานขับโฟร์ค-ลิฟท์ต้องผ่านการฝึกอบรม ประเมินผลเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ก่อนอนุญาตให้ใช้โฟร์ค-ลิฟท์ในสถานที่ทำงาน และต้องอบรมทบทวนเพื่อรักษาระดับความสามารถ
 • ให้ทำประเมินความเสี่ยงและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้โฟร์ค-ลิฟท์
             
 • งานปฏิบัติการซึ่งต้องทำร่วมในพื้นที่เดียวกัน ให้ร่วมพูดคุยหรือประชุมสั้นๆ ก่อนเริ่มงาน
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่นเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โฟร์คลิฟท์ระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ
 • กำหนดให้ตรวจติดตามทางด้านความปลอดภัย รายงานอุบัติเหตุ รายงานอุบัติการณ์ระดับ Near Miss และสืบค้นสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 
 • กำหนดให้มี และมีคณะอนุกรรมการทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้โฟร์คลิฟท์
 • ตรวจรักษาสภาพ และซ่อมบำรุงตามระยะเวลาตามคู่มือประจำเครื่อง 
 • กำหนดจุดจอดที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่กีดขวางทางสัญจรหรือเส้นทางขนถ่ายวัสดุ สินค้าหรือกระบวนการทำงาน
 • ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่การทำงานของโฟร์คลิฟท์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น